Doklady, které je nutné předložit k žádosti o důchod ve smyslu zákona č. 155/95 Sb. o důchodovém pojištění v platném znění.

 1. Občanský průkaz žadatele.
 2. Rodné číslo manžela/ky, příp. údaje o důchodu, pokud jej pobírá, vč. data splatnosti.
 3. Potvrzení o vojenské službě, příp. vojenská knížka nebo propouštěcí list.
 4. Výpis dob zaměstnání (Informativní osobní list důchodového pojištění) z České správy sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25.
 5. Veškeré doklady o zaměstnání (potvrzení, pracovní knížka apod.), pokud tato doba chybí v uvedeném výpisu.
 6. Doklady o denním studiu nebo učebním poměru (vysvědčení, diplom, výuční list) - i studium nedokončené.
 7. Potvrzení o všech dobách v evidenci na Úřadu práce, pokud nejsou uvedeny ve výpisu.
 8. Pokud pobíráte nebo jste již pobíral/a důchod, předložte Rozhodnutí (invalidní, část. invalidní, vdovský).
 9. Důchod vdovský = bod 1 - 7 + oddací list + úmrtní list.
 10. Důchod starobní žen doložit vždy rodnými listy dětí.
 11. Pouze pro předčasný starobní důchod - V době podání žádosti o předčasný starobní důchod již musíte mít vyřešen pracovně-právní vztah, tzn. uzavřenou dohodu o rozvázání pracovního poměru dohodou, nebo podanou 2měsíční výpověď.
 12. Evidenční list důchodového pojištění – poskytne zaměstnavatel - vč. vyplněného tiskopisu „Potvrzení zaměstnavatele ve smyslu § 83 zákona č. 582/1991 Sb.“
 13. Pokud chcete důchod vyplácet na účet, vyplněný a peněžním ústavem potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu“ nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice“.
 14. Potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), přichází-li v úvahu.

Doklady, které předkládáte k žádosti o důchod musí být vždy originály nebo ověřené fotokopie. Po registraci sepsání žádosti o důchod Vám budou vráceny příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení dle místa Vašeho trvalého bydliště (v Praze Pražskou správou sociálního zabezpečení).