Informativní osobní list důchod. pojištění

peníze

K 31. 12. 2005 zanikla povinnost organizací požádat pro své zaměstnance nejpozději dva roky před dovršením nároku na starobní důchod o výpis dob pojištění z evidence ČSSZ v rámci předstihového řízení. Od 1. 1. 2006 mohou občané sami požádat Českou správu sociálního zabezpečení v Praze (Odbor správy údajové základny) o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Tento Informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Občan má právo na zaslání Informativního listu jednou za kalendářní rok.

Podání žádosti o Informativní osobní list důchodového pojištění

Žádost o IOLDP musí obsahovat rodné číslo žadatele, příjmení, jméno, rodné příjmení a adresu, na kterou bude Informativní osobní list zaslán, a lze ji podat písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Informativní list zašle Česká správa sociálního zabezpečení občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti (§ 40a zákona č. 582/1991 Sb.) V příloze najdete VZOR PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI.